Privacy policy

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čo sú osobné údaje?
Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného
subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt
údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých
prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu.
Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa,
môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.
Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( „zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?
Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca
alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými
prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo
zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena,
triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?
Sme spoločnosť An systems.sk, s.r.o., IČO 45250588, so sídlom Požiarna 1048/4, 020 01 Púchov
zapísaná na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 22181/R
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a
za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním
budú pomáhať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete
nás kontaktovať na tel. čísle +421 42 44 75 201 alebo e-mailom na info@ansystems.sk

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie
týchto účelov):
 poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail nevyhnutne
potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď,
dodanie tovaru.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu
dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre
spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky
údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime
osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu
technického rozvoja.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré
zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych
spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a
aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv
využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@ansystems.sk
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania
osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje
zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Právo na prenosnosť Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme
postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme /
pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý) Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V
takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých
čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou
povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V
tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi
nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na
Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení
informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť.
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše
osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť
pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné
údaje vydané žiadnej inej tretej strane.